Stolichnaya Vodka

Stolichnaya Elit Ultra Luxury Wodka 1 x 1,0L. 40% vol. inkl. Metalbox.